XTDV Forum
[DD-WRT] Xin giải pháp UnBrick WHR-G300 - Printable Version

+- XTDV Forum (https://forum.xtdv.group)
+-- Forum: Chuyên môn (https://forum.xtdv.group/forum_3__chuyen_mon)
+--- Forum: NETWORK (https://forum.xtdv.group/forum_6__network)
+--- Thread: [DD-WRT] Xin giải pháp UnBrick WHR-G300 (/thread_5265__dd_wrt_xin_giai_phap_unbrick_whr_g300)Xin giải pháp UnBrick WHR-G300 - o0osaoxao0o - Thứ tư, 14/12/2016

Hồi tối em có up nhầm firmware v1 cho WHR-G300 (v2). Giờ đèn DIAG hiện đỏ và đèn nguồn hiện xanh. Khi cắm dây mạng vào cổng nào thì cổng đó xanh. Em đã thử như này

1. Xem địa chỉ MAC dán sau WHR-G300 theo tìm hiểu nó chính là SSID (10-6F-3F-F4-8B-DF)
2. Đặt IP tĩnh IP : 192.168.11.1 / SN: 255.255.255.0 / DF:192.168.11.1
3. route print (xác định xem ethernet nào)
4. netsh interface ip delete arpcache
5. netsh interface ipv4 add neighbors 7 192.168.11.1 10-6F-3F-F4-8B-DF
6. Chạy tftp2 như hình
[Ảnh: 2016-12-14_221429.png]

Đến đây tftp báo ko kết nối đc với WHR-G300
Em đã thử nhiều lần rồi mà ko thành công.
Các bác có thể xem hoặc hướng dẫn em khắc phục lỗi này với a.


RE: Xin giải pháp UnBrick WHR-G300 - truongtx - Thứ ba, 20/12/2016

Bạn đặt IP tĩnh trên máy bạn là 192.168.11.2.
Không cần khóa địa chỉ MAC vào IP.