XTDV Forum
[OpenWRT] Nhờ giúp cấu hình Linksys E2000 Viettel - Printable Version

+- XTDV Forum (https://forum.xtdv.group)
+-- Forum: Chuyên môn (https://forum.xtdv.group/forum_3__chuyen_mon)
+--- Forum: NETWORK (https://forum.xtdv.group/forum_6__network)
+--- Thread: [OpenWRT] Nhờ giúp cấu hình Linksys E2000 Viettel (/thread_5325__openwrt_nho_giup_cau_hinh_linksys_e2000_viettel)Nhờ giúp cấu hình Linksys E2000 Viettel - manhdesign - Chủ nhật, 26/08/2018

Chào các bác.

Em mới đổi con Linksys E2000 FW OpenWrt thay cho Con TPLink cùi của nhà mạng mạng.

Mô hình mạng nhà em nhưu sau:

ISP Viettel ->FTTH--> Convert-->Port Wan (Linksys E2000 OpenWrt)--->IPTV.

Tại Router cũ đang set Vlan như sau
Internet VLAN ID: 35
Internet VLAN Pri: 0
IPTV VLAN ID: 2502
IPTV VLAN Pri: 4

Lan 1+2 = Internet
Lan 3+4 = IPTV

Hiện tại em cấu hình được 2 cổng xem IPTV, con mạng thì chịu chết, không tài nào có mạng IP Wan không xin được.

Bắc nào giúp em với ạ.

Em cảm ơn.